معنا شناسی
بررسی نشانه‌معناشناسی تصاویر در مثنوی‌های عطار

عشرت ایشان اقا؛ محمد فاضلی؛ محمدعلی شریفیان

دوره 14، شماره 3 ، آذر 1401، ، صفحه 119-140

چکیده
  استفادۀ عطار از تصویر و آفرینش تصویرهای گوناگون و خلاق از ویژگی‌هایی است که به آثار وی امکان تحلیل‌های ورای تحلیل‌های گفتمانی رایج می‌دهد. عطّار در آثار خود به فراخور موضوع، برای بیان مضامین و اصطلاحات حکمی و فلسفی، و تاثیرگذاری بیشتر ، از تصویرپردازی و ظرفیا‌‎های آن در خلق زیبایی استفاده کرده است. تصاویر موجود در آثار عطار در ...  بیشتر