##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

محسن صادقی محمّدتقی راشد محصّل

چکیده

قرآن قدس، یکی از متون ارزشمندِ بر جای مانده به زبان فارسی است. این برگردان قرآن کریم، افزون بر فواید دینی از سودمندی های فراوان زبانی نیز برخوردار است. تعدادی از واژه های به کار رفته در آن، واژه های کهنی هستند که می توان برای آن ها کاربردهای نادری در متون دیگر هم دید. برخی دیگر بی تردید گویشی هستند و در متون دیگر به کار نرفته اند. این مقاله می کوشد نمونه واژه های قرآن قدس را در گویش های خراسان جنوبی به استناد حداقل یک جملة گویشی نشان دهد. این واژه ها در فرهنگ های موجود فارسی ثبت نشده اند و یا این که معنی ضبط شده برای آن ها کامل نیست.

جزئیات مقاله

مراجع
ارجاع به مقاله
صادقیم., & راشد محصّلم. (۱۳۹۱-۱۰-۱۸). نمونه واژه های «قرآن قدس» در گویش های خراسان جنوبی. زبانشناسی و گویش های خراسان, 3(4), 16. https://doi.org/10.22067/lj.v3i4.18456
نوع مقاله
علمی - پژ‍وهشی