نشریه های علمی انتشارات

  

زبان شناسی و گویش های خراسان    

دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر سید حسین فاطمی
دکتر مهدی مشکوه الدینی
۰۵۱-۳۸۸۰۶۷۲۳  
: مشهد، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد ، دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، کد پستی ۹۱۷۷۹۴۸۸۸۳ دفتر مجله زبانشناسی و گویشهای خراسان
۰.۱۱۶

سال. ۸, شماره. ۱۴,(۱۳۹۵): مجله زبانشناسی و گویشهای خراسان


فهرست مطالب

 • علمی - پژ‍وهشی

 • تحلیل صوری و معنایی فرایند تکرار کامل در زبان فارسی 
  محمد دبیرمقدم ; سیما ملکی 1-23
  بازدید: 103
  بررسی بازنمایی ایدئولوژی در متون ترجمه شده سیاسی انگلیسی در چارچوب تحلیل گفتمان انتقادی : محورهای سبک و بلاغت 
  فردوس آقاگل زاده ; آیلین فیروزیان پوراصفهانی 25-49
  بازدید: 84
  مقایسة گویش کرمانجی رودباری با گویشهای کرمانجی خراسان 
  محرم رضایتی کیشه خاله ; محمد اصغرزاده 51-76
  بازدید: 90
  تحلیلی بین زبانی ازساخت‏های غیرشخصی در زبان فارسی 
  رضوان متولیان نایینی ; علیرضا پرهام 77-109
  بازدید: 60
  معرفی ام آی پی : روشی برای شناسایی استعاره در گفتمان 
  ساناز علی پور ; شهلا شریفی ; علی ایزانلو 111-139
  بازدید: 61
  ساخت افعال گویش مزینانی: پلی از پهلوی به فارسی معاصر 
  ابوالفضل مزینانی 141-162
  بازدید: 62
  بهترین عنوان برای قصیده‌ای از رودکی از منظر گفتمان‌شناسی 
  محسن مبارکی 163-181
  بازدید: 73