پیمایش لیست عناوین

شماره عنوان نویسندگان
دوره 5 شماره 9 (1392): مجله زبانشناسی و گویشهای خراسان استعاره های مفهومی شادی در زبان فارسی: یک تحلیل پیکره مدار مهدیس زورورز , آزیتا افراشی , سید مصطفی عاصی چکیده
دوره 9 شماره 16 (1396): مجله زبانشناسی و گویشهای خراسان اطلس آوایی کوهبنان؛ رسم نخستین اطلس گویشی استان کرمان حامد مولایی کوهبنانی , عباسعلی آهنگر چکیده
دوره 6 شماره 11 (1394): مجله زبانشناسی و گویشهای خراسان اطلس گویشی و گویش سنجی کرانۀ جنوب شرقی دریای مازندران به روش بسامد واکه آرزو نجفیان , طیبه موسوی میانگاه , بلقیس روشن , سیف‌اله ملایی پاشایی چکیده
دوره 4 شماره 7 (1392): مجله زبانشناسی و گویشهای خراسان انگارۀ هندسۀ مشخصّه های واجی در زبان فارسی اعظم استاجی , سهیلا نوربخش بیدختی چکیده
دوره 9 شماره 17 (1397): مجله زبانشناسی و گویشهای خراسان انگیزش‌های معناساز معانی مختلف نان علی عبداللهی نژاد , علی ایزانلو , اعظم استاجی چکیده
دوره 5 شماره 9 (1392): مجله زبانشناسی و گویشهای خراسان اهمیت نقض ترتیب مرسوم نقش‌های تتا دردرک بیماران آلزایمر فارسی‌زبان شهلا رقیب دوست , امید آزاد چکیده
دوره 11 شماره 1 (1398): مجله زبانشناسی و گویشهای خراسان بازتحلیلی نقشگرا از دوگان‌سازی واژبستی مفعول در فارسی فرهاد معزی پور چکیده
دوره 9 شماره 16 (1396): مجله زبانشناسی و گویشهای خراسان بازنمایی مفاهیم قدرت، مشروعیت و نابرابری‌های اجتماعی در گفتمان پهلوی اول در خطاب به مردم ابوالفضل شاه علی , اعظم استاجی , علی علیزاده چکیده
دوره 3 شماره 5 (1390): مجله زبانشناسي و گويشهاي خراسان بازنمایی نقش زنان در ادبیّات جنگ برای کودک از منظر گفتمان شناسی انتقادی صدیقه سادات مقداری , رضا زمردیان , اعظم استاجی , مهدی مشکوة‌الدینی چکیده
دوره 2 شماره 3 (1389): مجله زبانشناسي و گويشهاي خراسان بازنگری در ویژگی های تعبیری ضمیر مستتر محمدرضا پیروز چکیده
دوره 7 شماره 13 (1394): مجله زبانشناسی و گویشهای خراسان بررسی اصطلاحات خویشاوندی در زبان فارسی اعظم استاجی چکیده
دوره 7 شماره 12 (1394): مجله زبانشناسی و گویشهای خراسان بررسی الگوی تکیه ی زیروبمی در گفتار فارسی مردان و زنان ایرانی مسلّط به زبان انگلیسی سید محمد حسینی معصوم , زهرا رضایی چکیده
دوره 11 شماره 1 (1398): مجله زبانشناسی و گویشهای خراسان بررسی انگیزة باهم آیی واژگانی بر پایه معناشناسی قالبی: نمونة موردی "دست" سید حمزه موسوی , محمد عموزاده چکیده
دوره 8 شماره 14 (1395): مجله زبانشناسی و گویشهای خراسان بررسی بازنمایی ایدئولوژی در متون ترجمه شده سیاسی انگلیسی در چارچوب تحلیل گفتمان انتقادی : محورهای سبک و بلاغت فردوس آقاگل زاده , آیلین فیروزیان پوراصفهانی چکیده
دوره 8 شماره 15 (1395): مجله زبانشناسی و گویشهای خراسان بررسی باهم‌آیی پیش‌فعل و همکرد«کردن» در فعل مرکب فارسی زهرا روحی بایگی چکیده
دوره 3 شماره 5 (1390): مجله زبانشناسي و گويشهاي خراسان بررسی برخی نکات ساختواژی در مورد واژه بست‌های ضمیری در گویش کاخکی شهلا شریفی چکیده
دوره 4 شماره 7 (1392): مجله زبانشناسی و گویشهای خراسان بررسی بسامد نویسه های زبان فارسی و مناسبت جایگاه آنها بر صفحه کلید رایانه‌ها مهرزاد منصوری چکیده
دوره 10 شماره 18 (1397): مجله زبانشناسی و گویشهای خراسان بررسی تاریخی و تطبیقی چند واج ایرانی در گویش بلوچی بمپوری زهره زرشناس , موسی محمودزهی , بهجت قاسم زاده چکیده
دوره 2 شماره 3 (1389): مجله زبانشناسي و گويشهاي خراسان بررسی تاریخی کارکردهای چندگانه "که" در فارسی امروز اعظم استاجی چکیده
دوره 6 شماره 10 (1393): مجله زبانشناسی و گویشهای خراسان بررسی تبدیل واکۀ // به واکۀ [a] یا [o]در لهجۀ فردوس در چارچوب نظریۀ‌ بهینگی بشیر جم , مرضیه تیموری چکیده
دوره 5 شماره 8 (1392): مجله زبانشناسی و گویشهای خراسان بررسی تفاوت های گویش کرمانجی بیگلر با گویش های کرمانجی مجاور جواد قنبری بگلر , محمود الیاسی , علی ایزانلو چکیده
دوره 3 شماره 5 (1390): مجله زبانشناسي و گويشهاي خراسان بررسی جایگاه و کارکرد مقوله نفی در تحلیل ساختی فارسی و تبیین فرایند منفی سازی سید محمد حسینی معصوم چکیده
دوره 2 شماره 2 (1389): مجله زبانشناسي و گويشهاي خراسان بررسی جنبه‌های کاربرد شناختی اشارات زمانی در زبان فارسی محمّد عموزاده مهدیرجی , فاطمه بهرامی چکیده
دوره 3 شماره 4 (1390): مجله زبانشناسي و گويشهاي خراسان بررسی حوزه‌های معنایی واژگان زبان فارسی و ارائة معیار‌های جدید در تعیین حوزه‌های معنایی مجتبی نامور فرگی , محمدرضا پهلوان‌نژاد چکیده
دوره 7 شماره 12 (1394): مجله زبانشناسی و گویشهای خراسان بررسی خطاهای دستوری در روایت های نوشتاری دانش آموزان کم توان ذهنی شهر تهران آتوسا رستم بیک تفرشی چکیده
1 الی 25(از مجموع 134 مورد) 1 2 3 4 5 6 > >>