مرور بر اساس بیشترین مشاهده (محبوب ترین مقاله ها)

شماره عنوان تعداد مشاهده
دوره 8 شماره 14 (1395): مجله زبانشناسی و گویشهای خراسان تحلیل صوری و معنایی فرایند تکرار کامل در زبان فارسی
( محمد دبیرمقدم ; سیما ملکی )
545 چکیده   PDF   PDF
دوره 5 شماره 8 (1392): مجله زبانشناسی و گویشهای خراسان بررسی نحوة تعامل نشانه های زبانی با سایر نشانه‌های ارتباطی
( فاطمه نعمتی )
190 چکیده   PDF
دوره 8 شماره 14 (1395): مجله زبانشناسی و گویشهای خراسان مقایسة گویش کرمانجی رودباری با گویشهای کرمانجی خراسان
( محرم رضایتی کیشه خاله ; محمد اصغرزاده )
151 چکیده   PDF   PDF
دوره 8 شماره 14 (1395): مجله زبانشناسی و گویشهای خراسان تحلیلی بین زبانی ازساخت‏های غیرشخصی در زبان فارسی
( رضوان متولیان نایینی ; علیرضا پرهام )
144 چکیده   PDF   PDF
دوره 7 شماره 13 (1394): مجله زبانشناسی و گویشهای خراسان صرف کاربردشناختی پسوندهای نسبت در زبان فارسی
( آرزو نجفیان ; بلقیس روشن ; زهرا قیراطی )
134 چکیده   PDF   PDF
دوره 5 شماره 8 (1392): مجله زبانشناسی و گویشهای خراسان رده شناسی واژه بست در زبان فارسی
( محمّدامین صراحی ; بتول علی نژاد )
129 چکیده   PDF
دوره 8 شماره 15 (1395): مجله زبانشناسی و گویشهای خراسان بررسی معنایی پسوند -ه در زبان فارسی
( عباسعلی آهنگر ; ابراهیم مرادی )
123 چکیده   PDF   PDF
دوره 8 شماره 14 (1395): مجله زبانشناسی و گویشهای خراسان بررسی بازنمایی ایدئولوژی در متون ترجمه شده سیاسی انگلیسی در چارچوب تحلیل گفتمان انتقادی : محورهای سبک و بلاغت
( فردوس آقاگل زاده ; آیلین فیروزیان پوراصفهانی )
97 چکیده   PDF   PDF
دوره 9 شماره 17 (1397): مجله زبانشناسی و گویشهای خراسان نقش ایدئولوژی در ساخت و گزینش استعاره مفهومی مرگ در اشعار احمد شاملو و فریدون توللی از منظر نظریه ی گفتمانی استعاره
( ابراهیم رضاپور )
69 چکیده   PDF   PDF
دوره 5 شماره 8 (1392): مجله زبانشناسی و گویشهای خراسان بررسی تفاوت های گویش کرمانجی بیگلر با گویش های کرمانجی مجاور
( جواد قنبری بگلر ; محمود الیاسی ; علی ایزانلو )
66 چکیده   PDF