ا

ب

  • بند بی‌زمان ضمیر انتزاعی PRO در فارسی: سازه ای ممکن [دوره 1، شماره 1، 1388]

ح

  • حاکمیّت ضمیر انتزاعی PRO در فارسی: سازه ای ممکن [دوره 1، شماره 1، 1388]

ض

  • ضمیر انتزاعی ضمیر انتزاعی PRO در فارسی: سازه ای ممکن [دوره 1، شماره 1، 1388]

م

  • مقولة تهی ضمیر انتزاعی PRO در فارسی: سازه ای ممکن [دوره 1، شماره 1، 1388]