مدیر مسئول


دکتر شهلا شریفی دانشیار
گروه آموزشی زبان‌شناسی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی،دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

زبان‌شناسی

سردبیر


دکتر محمدرضا پهلوان نژاد دانشیار
گروه آموزشی زبان‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

زبان‌شناسی

مدیر داخلی


دکتر سید محمد حسینی معصوم دانشیار
گروه زبانشناسی دانشگاه پیام نور مشهد، مشهد، ایران

زبان‌شناسی

  • hosseinimaasumum.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر عباس علی آهنگر استاد
گروه آموزشی زبان انگلیسی ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

زبان‌شناسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر مصطفی عاصی استاد
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران

زبان‌شناسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد عموزاده مهدیرجی استاد
گروه آموزشی زبان‌شناسی دانشکده زبان‌های خارجی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

زبان‌شناسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر اعظم استاجی دانشیار
گروه زبانشناسی دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

زبان‌شناسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر آزیتا افراشی استاد
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران

زبان‌شناسی

  • afrashi.linggmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی درزی استاد
گروه زبانشناسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

زبان‌شناسی

  • alidarziut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر رحمن صحراگرد استاد
گروه زبانهای خارجی و زبانشناسی دانشگاه شیراز، شیراز ایران

زبان‌شناسی

  • rsahragardroze.shirazu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر مهرداد نغزگوی کهن استاد
گروه زبانشناسی دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

زبان‌شناسی

  • mnkohanyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر امید طبیب زاده قمصری استاد
پژوهشکدۀ زبانشناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران

زبان‌شناسی

  • otabibzadehyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی علیزاده دانشیار
گروه زبانشناسی دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

زبان‌شناسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر شهلا شریفی دانشیار
گروه آموزشی زبان‌شناسی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی،دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

زبان‌شناسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمدرضا پهلوان نژاد دانشیار
گروه آموزشی زبان‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

زبان‌شناسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر سید محمد حسینی معصوم دانشیار
گروه زبانشناسی دانشگاه پیام نور مشهد، مشهد، ایران

زبان‌شناسی

  • hosseinimaasumum.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر بلرام شکلا استاد
زبان سانسکریت دانشگاه دهلی، هندوستان

زبان‌شناسی

  • balram.tehrangmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر کلاوس ولینگ پدرسن دانشیار
گروه مطالعات ایرانی دانشگاه کپنهاگ، دانمارک

زبان‌شناسی

مدیر اجرایی


مریم خوش بیان کارشناس
نشریه و علم سنجی

علم اطلاعات و دانش شناسی

  • khoshbayanferdowsi.um.ac.ir