مجله زبانشناسی و گویشهای خراسان

 • اسفندیار طاهری
 • بتول علی نژاد
 • بشیر جم
 • حامد مولایی کوهبنانی
 • حمید رضا شعیری
 • زهرا حامدی شیروان
 • شهلا شریفی
 • صدیقه سادات مقداری
 • عباسعلی آهنگر
 • علی ایزانلو
 • علی علیزاده
 • محمد راسخ مهند
 • مریم دانای طوس
 • والی رضایی

علمی - پژ‍وهشی

بازدید: 151

بررسی رابطۀ قدرت : تحلیلی انتقادی از گفتمان نمایشی مرگ فروشنده

محبوبه رستمی, محمود رضا قربان صباغ, رجبعلی عسکرزاده طرقبه
بازدید: 190

بررسی تاریخی و تطبیقی چند واج ایرانی در گویش بلوچی بمپوری

زهره زرشناس, موسی محمودزهی, بهجت قاسم زاده
بازدید: 171
بازدید: 148