لیست داوران منتصب این شماره

  • زهرا حامدی شیروان
  • شهلا شریفی
  • علی ایزانلو
  • علی علیزاده
  • فاطمه بهرامی
  • فرهاد معزی پور
  • محمد راسخ مهند
  • مریم سادات فیاضی
  • مریم صالحی نیا
  • والی رضایی
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژ‍وهشی

وجهه در فرهنگ ایرانی: بررسی قوم‌نگارانه مفهوم آبرو

سیدمحمد حسینی, فردوس آقاگلزاده, عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا, ارسلان گلفام
بازدید: 235

انگیزش‌های معناساز معانی مختلف نان

علی عبداللهی نژاد, علی ایزانلو, اعظم استاجی
بازدید: 198