لیست داوران منتصب این شماره

  • ابوالفضل مزینانی
  • زهرا حامدی شیروان
  • سکینه نویدی باغی
  • علی علیزاده
  • محمد راسخ مهند
  • محمد هادی فلاحی
  • مزدک انوشه
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره