لیست داوران منتصب این شماره

  • ابوالفضل مزینانی
  • بتول علی نژاد
  • زهرا حامدی شیروان
  • سهیلا نوربخش
  • سیده مریم فضائلی
  • عطیه کامیابی گل
  • علی علیزاده
  • محمود الیاسی
  • مسعود خوش‌ سلیقه
  • مهدي مشكوه الديني
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره