علمی - پژ‍وهشی

بررسی تفاوت های گویش کرمانجی بیگلر با گویش های کرمانجی مجاور

جواد قنبری بگلر, محمود الیاسی, علی ایزانلو
بازدید: 1590

تحلیل شناختی پاره ای از استعاره های دل در بوستان سعدی

سلیمان قادری نجف آبادی, منوچهر توانگر
بازدید: 224

ماهیت نمود واژگانی فعل و رابطۀ آن با تکواژ ستاک‌ساز غیر‌معلوم - rā در کردی سورانی

فاطمه دانش پژوه, غلامحسین کریمی دوستان, زینب محمد ابراهیمی, بلقیس روشن
بازدید: 111

رده شناسی واژه بست در زبان فارسی

محمّدامین صراحی, بتول علی نژاد
بازدید: 225