مرور بر اساس بیشترین مشاهده (محبوب ترین مقاله ها)

شماره عنوان تعداد مشاهده
دوره 7 شماره 13 (1394): مجله زبانشناسی و گویشهای خراسان بررسی اصطلاحات خویشاوندی در زبان فارسی
( اعظم استاجی )
459 چکیده   PDF   PDF
دوره 5 شماره 8 (1392): مجله زبانشناسی و گویشهای خراسان بررسی نحوة تعامل نشانه های زبانی با سایر نشانه‌های ارتباطی
( فاطمه نعمتی )
434 چکیده   PDF
دوره 5 شماره 8 (1392): مجله زبانشناسی و گویشهای خراسان رده شناسی واژه بست در زبان فارسی
( محمّدامین صراحی ; بتول علی نژاد )
404 چکیده   PDF
دوره 8 شماره 14 (1395): مجله زبانشناسی و گویشهای خراسان مقایسة گویش کرمانجی رودباری با گویشهای کرمانجی خراسان
( محرم رضایتی کیشه خاله ; محمد اصغرزاده )
369 چکیده   PDF   PDF
دوره 8 شماره 14 (1395): مجله زبانشناسی و گویشهای خراسان معرفی ام آی پی : روشی برای شناسایی استعاره در گفتمان
( ساناز علی پور ; شهلا شریفی ; علی ایزانلو )
334 چکیده   PDF   PDF
دوره 8 شماره 14 (1395): مجله زبانشناسی و گویشهای خراسان تحلیل صوری و معنایی فرایند تکرار کامل در زبان فارسی
( محمد دبیرمقدم ; سیما ملکی )
302 چکیده   PDF   PDF
دوره 8 شماره 15 (1395): مجله زبانشناسی و گویشهای خراسان بررسی معنایی پسوند -ه در زبان فارسی
( عباسعلی آهنگر ; ابراهیم مرادی )
283 چکیده   PDF   PDF
دوره 7 شماره 13 (1394): مجله زبانشناسی و گویشهای خراسان صرف کاربردشناختی پسوندهای نسبت در زبان فارسی
( آرزو نجفیان ; بلقیس روشن ; زهرا قیراطی )
265 چکیده   PDF   PDF
دوره 5 شماره 8 (1392): مجله زبانشناسی و گویشهای خراسان بررسی تفاوت های گویش کرمانجی بیگلر با گویش های کرمانجی مجاور
( جواد قنبری بگلر ; محمود الیاسی ; علی ایزانلو )
260 چکیده   PDF
دوره 9 شماره 16 (1396): مجله زبانشناسی و گویشهای خراسان نگاهی به ریشه چند واژه گیلکی
( نرجس بانو صبوری )
259 چکیده   PDF   PDF