علمی - پژ‍وهشی

بازدید: 154

بررسی کارکرد گروه نقشی زمان درزبان فارسی برپایة برنامة کمینه گرا

محمّد رضا پهلوان نژاد, مهدی مشكوةالدینی, سیّد محمّد حسینی معصوم
بازدید: 161

توصیف گویش گیوی در مقایسه با زبان پهلوی

جلیل الهl فاروقی هندوالان, حسن مهرجوفرد, مرجان درّی
بازدید: 86
بازدید: 146