##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

علی فیاضی رحمان صحراگرد بلقیس روشن بهمن زندی

چکیده

پژوهش حاضر قصد دارد ضمن ارائه ی شرح مختصری از پدیده ی دوزبانگی و رابطه ی آن با رشد شناختی و یادگیری زبان سوم، با روشی مقایسه ای به بررسی میزان دانش زبان انگلیسی دانش آموزان دوزبانه ی استان خوزستان و دانش آموزان یک زبانه ی استان فارس در مقطع چهارم متوسطه بپردازد. درمجموع، از میان کل جمعیت 67031 دانش آموز مشغول به تحصیل در سال تحصیلی 92-91، 243 دانش آموز یک زبانه در استان فارس و 205 دانش آموز دوزبانه در استان خوزستان انتخاب شده و در این تحقیق شرکت کردند. به منظور ارزیابی دانش زبان انگلیسی آزمودنی ها، آزمون بسندگی طراحی شده در بین آن ها توزیع شد. پس از تجزیه و تحلیل آماری داده های جمع آوری شده، نتایج به دست آمده، نشان می دهد که در تقابل با پژوهش های دیگری که در این زمینه انجام شده است، بین دوزبانگی و دانش واژگانی و دستوری زبان انگلیسی دانش آموزان رابطه ی معناداری وجود ندارد. به عبارت دیگر، در این تحقیق، دانش آموزان یک زبانه در مقایسه با همتایان دو زبانه شان، در میزان دانش دستوری و واژگانی زبان انگلیسی، از وضعیت بهتری برخوردارند. بر اساس یافته های این تحقیق، پیشنهاد می گردد به منظور تبیین علل و عوامل پنهان دخیل در رشد ضعیف دوزبانه ها، در یادگیری زبان انگلیسی در این جوامع دوزبانه مطالعاتی انجام شود.

جزئیات مقاله

مراجع
براهنی، محمدتقی (1371). پیامدهای شناختی دوزبانگی. مقاله ی ارایه شده در سیمینار بررسی ابعاد دوزبانگی، تهران ،تیرماه 1371.
دیناروند، جعفر(1373). بررسی و مقایسه ی پیشرفت دانش آموزان دوزبانه و عادی شوش، پایان نامه ی کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
نیلی پور، رضا، (1358)، توانایی‏های دوزبانه شدن کودکان و بزرگسالان، اهواز: انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز.
نیلی پور، رضا، (1371)، ماهیت و مفاهیم دوزبانگی، مقاله ی ارایه شده در سیمینار بررسی ابعاد دوزبانگی، تهران ،تیرماه 1371.
Anastasi, A. & Cordova, F. (1953). Some effects of bilingualism upon the intelligence test performance of Puerto Rican children in New York City. Journal of Educational Psychology 44, 1–19.
Andreou, G., & Karapetsas, A. (2004), “Verbal abilities in low and highly proficient bilinguals”. Journal of Psychological Research, 33, (5). 357-364.
Bain, B., Yu, A. (1980) Cognitive consequences of raising children bilingually: “On parent, one language”. Canadian Journal of Psychology, 34, 304-313.
Baker, C. (1988). Key Issues in Bilingualism and Bilingual Education. Clevedon: Multilingual Matters.
Balkan, L. (1970). Les effects du bilinguisme francais-anglais sur les aptitudes intellectuelles. Bruxelles: Aimav.
Barke, E. M., & Williams, D. E. P. (1938). A further study of the comparative intelllgence of children in certain bilingual and monoglot schools in South Wales. British Journal of Educational Psychology. 8, 63-77.
Bild, E., & Swain, M. (1989). Minority language students in a French immersion programme: Their French proficiency. Journal of Multilingual and Multicultural Development, 10, (3).
Brohy, C. (2001). Generic and/or specific advantages of bilingualism in a dynamic plurilingual situation: The case of French as official L3 in the school of Samedan (Switzerland). International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 4, 38-49.
Buyson, D. (2010). Bilingual Clinical Psychologists‟ Experiences of Conceptualizing Emotional Distress: An Interpretative Phenomenological Analysis. Doctoral dissertation, University of Hertfordshire.
Carrow, S. M. A. (1957). Linguistic functioning of bilingual and monolingual children. Journul of Speech and Hearing Disorders, 22, 371-380
Cenoz, J., & Genesee, F. (Ed.). (1998). Beyond Bilingualism: Multilingualism and Multilingual Education. Clevedon, England: Multilingual Matters.
Cenoz, J. (2003). The successive effect of bilingualism on third language acquisition. A review. International Journal of Bilingualism, 7, 71-87.
Cenoz, J.; Hufeisen, B. & Jessner, U. (2001) Cross-linguistic Influence in Third Language Acquisition: Psycholinguistic perspectives. Bilingual Education and Bilingualism 31. Multilingual Matters Ltd.
Cenoz, J., & Valencia, J. F. (1994). Additive trilingualism: Evidence from the Basque Country. Applied Psycholinguistics, 15, 195-207.
Crystal, D., Bhatia, T., &. Ritchie, W.C. eds. (2004). The Handbook of Bilingualis Boston: Blackwell Publishing.
Cummins. J. (1976). The influence of bilingualism on cognitive growth: A synthesis of research findings and explanatory hypothesis. Working Papers on Bilingualism, 9, 1-44.
Cummins, J. (1978) Metalinguistic development of children in bilingual educational programs: data from Irish and Canadian Ukranian-English programs. In M. Paradis (Ed.), the Fourth Lacus Forum 1977, Columbia, S.C.: Hornbeam Press.
Cummins, J. (1979a). Cognitive/academic language proficiency, linguistic interdependence, the optimum age question and some other matters. Working Papers on Bilingualism, (19), 121-129
Cummins, J. (1979b). Linguistic interdependence and the educational development of bilingual children. Review of Educational Research, 49, (2), 222-259
Cummins, J. (1984a). Bilingualism and Cognitive Functioning. In S. Shapson & V. D'Oyley (Eds.), Bilingual and Multicultural Education: Canadian perspectives (pp. 55-70). Clevedon: Multilingual Matters.
Cummins, J. (1984b). Language Proficiency, Bilingualism, and Academic Achievement. In P. A. Richard-Amato (Ed.), Making it happen (pp. 429–442). White Plains, NY: Longman.
Darcy, N. J. (1953). A Review of the Literature on the Effects of Bilingualism Upon the Measurement of Intelligence. The Journal of Genetic Psychology, (82), 21-57.
De Angelis, G. and Selinker, L. (2001). Interlanguage Transfer and Competing Linguistic Systems in the Multilingual Mind. In J. Cenoz, B. Hufeisen & U. Jessner (Eds.), Cross-linguistic Influence in Third Language Acquisition: Psycholinguistic Perspectives (pp. 42-58). Clevedon: Multilingual Matters
Ellis, E. (2006). Monolingualism: The unmarked case. Estudios de Sociolingüística, 7, (2), 173-196
Gleason, J. (2005). The Development of Language. Boston: Allyn and Bacon.
Grabo, R. P. (1931). A Study of Comparative Vocabularies of Junior High School Pupils from English and Italian Speaking Homes (Bulletin No. 13). Washington, D.C.: U.S. Office of Education.
Grosjean, F. (1982). Life with Two Languages: An Introduction to Bilingualism. London: Harvard University Press.
Guagnano, D. (2010). Bilingualism and Cognitive Development: A Study on the Acquisition of Number Skills. Doctoral dissertation, University of Torento.
Hakuta, K. (2001). A Critical Period for Second Language Acquisition? Critical Thinking about Critical Periods. Baltimore: Paul Brookes Publishing Co.
Hakuta. K., & Diaz, R. M. (1985). The Relationship Between Bilingualism and Cognitive Ability: A critical discussion and some new longitudinal data. In K. E. Nelson (Eds.), Children's language, Vol. 5 (pp. 319-44). Hillsdale, NJ: Erlbaum.
Hakuta, K. (1986). Mirror of Language. New York: Basic Books.
Hakuta, K. & McLaughlin, B. (1996).Bilingualism and Second Language Learning: Seven Tensions That Define the Research. In D. Berliner & R. Calfee (Eds.), Handbook of Educational Psychology (pp. 603-621). New York: Macmillan Publishing Co.
Hamers, J. F., & Blanc, H. A. (2000). Bilinguality and bilingualism (2nd ed.). New York, NY: Cambridge University Press.
Hamers, J. F. (2004). A sociocognitive model of bilingual development. Journal of Language and Social Psychology, 23, (1), 70-98.
Hammarberg, B. (2001). Roles of L1 And L2 in L3 Production and Acquisition. In J. Cenoz, B. Hufeisen & U. Jessner (eds.), Cross-linguistic Influence in Third Language Acquisition: Psycholinguistic Perspectives (pp. 21-41). Clevedon: Multilingual Matters.
Harris, C. W. (1948). An exploration of language skill patterns. Journal of Educational Psychology, 32, 351-364.
Herdina, P. & Jessner, U. (2002). A Dynamic Model of Multilingualism: Perspectives of Change in Psycholinguistics. Clevendon: Multilingual Matters.
Jaensch, C. (2007). Effects of L2 Proficiency on the Acquisition of New Morpho-syntactic Features in an L3. Essex Graduate Student Papers in Language & Linguistics, 9, (2007) 18-38.
Jorda, M.P.S. (2005) Third Language Learners: Pragmatic Function and Awareness. Second Language Acquisition 12, Multilingual Matters Ltd.
Kassaian, Z. & Esmae’li, S. (2011). The Effect of Bilinguality on L3 Breadth of Vocabulary Knowledge and Word Reading Skill. Theory and Practice in Language Studies, 1, (8), 966-974.
Keshavarz , M. and Astaneh, H.(2004). The Impact of Bilinguality on the Learning of English Vocabulary as a Foreign Language (L3) Bilingual Education and Bilingualism, 7, (4), 295-302.
Kurtcebe, S. (2011). The Bilingual Extended Critical Period Hypothesis: L1 vs L2 Transfer Effects in English L3 acquisition by Turkish-Dutch Bilinguals. M A Thesis. Utrecht Universiteit.
Lambert, W.E. (1981). Bilingualism and Language Acquisition. In J. Winitz (Ed.), Native language and foreign language acquisition (pp. 9-27). New York: The New York Academy of Sciences.
Liedtke, W.W., Nelson, L.D. (1968) Concept formation and bilingualism. Alberta Journal of Educational Research, 14, 225-232.
Moniri, S. F. (2006). Bilingual Memory: A Lifespan Approach . Doctoral dissertation, Stockholm University.
Peal, E., & Lambert, W. (1962). The Relation of Bilingualism to Intelligence. Psychological Monographs, 76, 1-23.
Pfister, J. M. (2009). A Contrast of Bilingual and Monolingual Children in regards to Semantic and Syntactic Language Acquisition. Undergraduate Honors Thesis Collection. Butler University.
Printer, R. & Keller, R. (1922). Intelligence tests for foreign children. Journal of Educational Psychology, 13, 1–23.
Ricciardelli, L. (1992). Bilingualism and Cognitive Development in Relation to Threshold Theory. Journal of Psycholinguistic Research, 21, 301-316.
Ringbom, H. (2001). Lexical Transfer in L3 Production. In J. Cenoz, B. Hufeisen & U. Jessner (Eds.), Cross-linguistic influence in third language acquisition: Psycholinguistic perspectives (pp. 59-68). Clevedon: Multilingual Matters.
Romaine, S. (1989). Bilingualism. Oxford: Blackwell.
Romaine, S. (1995). Bilingualism. (2nd edition). Oxford: Blackwell.
Saer, D. J. (1924). The effects of bilingualism on intelligence. British Journal of Psychology,14, 25-38.
Sanz C. (2000). Bilingual education enhances third language acquisition: Evidence from Catalonia. Applied Psycholinguistics, 21, 23– 44.
Swain, M., Lapkin, S., Rowen, N., & Hart, D. (1990). The role of mother tongue literacy in third language learning. Language, Culture and Curriculum, 3(1), 65–81.
Thomas, J. (1988). The role played by metalinguistic awareness in second and third language learning. Journal of Multilingual and Multicultural Development, 9, (3), 235-246.
Thompson, A. S. (2008). Prominent Factors in the Acquisition of Portuguese: Language Aptitude versus Previous Language Experience. In Selected Proceedings of the 10th Hispanic Linguistics Symposium, ed. Joyce Bruhn de Garavito and Elena Valenzuela, 134-145. Somerville, MA: Cascadilla Proceedings Project.
Torrance, E.P., Wu, J.J., Gowan, J.C., Alliotti, N. (1970) Creating functioning of monolingual and bilingual children in Singapore. Journal of Educational Psychology, 61, 72-75.
ارجاع به مقاله
فیاضی ع., صحراگرد ر., روشن ب., & زندی ب. (2015). مقایسه ی دانش زبان انگلیسی دانش آموزان دو زبانه ی استان خوزستان و دانش آموزان یک زبانه ی استان فارس در مقطع چهارم متوسطه: رویکردی شناختی. زبانشناسی و گویش های خراسان, 6(10), 69-96. https://doi.org/10.22067/lj.v6i10.36574
نوع مقاله
علمی - پژ‍وهشی