##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

محمّدامین صراحی بتول علی نژاد

چکیده

در ساختواژه، واژه بست به واحدی اطلاق می‌شود که حد واسط تکواژهای آزاد و وابسته است و تفکر سنتی تقسیم تکواژها به دو گروه آزاد و وابسته را بطور جدی مورد سؤال قرار می‌دهد. واژه بست‌ها، هم بعضی از خصوصیات واژه ای و هم برخی از ویژگیهای تکواژهای وابسته را دارند. مطالعه واژه بست‌ها حوزه مهمی از زبانشناسی از جمله ساختواژه و نحو را در بر می‌گیرد. در مقاله حاضر تأکید بیشتر بر ساختار ساختواژی واژه بست‌های زبان فارسی است، اما بحث‌های نحوی نیز به ناگزیر دنبال شده است و سعی بر آن است تا واژه بست‌های زبان فارسی بر اساس متغیرهای رده شناختی که ماهیتی جهانی دارند، مورد مطالعه قرار گیرند. از این رو واژه بست‌های زبان فارسی بر اساس الگوهای رده شناختی آیخن والد (2003)،بیکل ونیکلز (2007)، و کلاونس (1985) مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. مقاله حاضر ثابت می‌کند که می‌توان از الگوی پیشنهادی آیخن والد به عنوان ابزاری علمی و البته مناسب جهت تشخیص و مطالعه واژه بست‌های زبان فارسی استفاده کرد.

جزئیات مقاله

مراجع
ارجاع به مقاله
صراحی م., & علی نژاد ب. (2014). رده شناسی واژه بست در زبان فارسی. زبانشناسی و گویش های خراسان, 5(8), 103-130. https://doi.org/10.22067/lj.v5i8.34489
نوع مقاله
علمی - پژ‍وهشی