##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

مهرزاد منصوری

چکیده

نگارش متون فارسی به کمک رایانه یکی از رایج ترین اموری است که کاربران ایرانی در همه سطوح با آن سر و کار دارند. به نظر می‌رسد که نحوه قرار گرفتن کلیدهای صفحه کلید رایانه‌ها متناسب با میزان کاربرد آنها تنظیم نشده باشد. در توزیع حروف بر صفحه کلید رایانه‌ها ترتیب الفبایی و تشابه شکلی حروف بیشتر مدنظر قرار گرفته است. این پژوهش ضمن بررسی میزان بسامدحروف الفبای فارسی در پیکره‌ای بیش از یک میلیون و دویست هزار نویسه، مناسبت قرار گرفتن این حروف بر صفحه کلیدها را مورد بررسی قرار داده است. این پژوهش نشان می‌دهد که رابطه معناداری بین ترتیب الفبایی و رتبه بسامدی این نویسه‌ها وجود ندارد. در این بررسی بسامد حروف به صورت سه ردیف و هر ردیف به صورت یک نمودار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. این پژوهش نشان می‌دهد که توزیع حروف الفبای فارسی بر صفحه کلید رایانه‌ها متناسب با میزان کاربرد آنها تنظیم نشده است و برخی از حروف پر بسامد و برخی از حروف کم بسامد در جایگاه نسبتا یکسان و کنار هم قرار گرفته‌اند. در این پژوهش همچنین صفحه کلیدی متناسب با بسامد نویسه‌ها و بسامد انگشت‌گذاری به صورت آزمایشی و بر اساس داده‌های محدود پیشنهاد شده است.

جزئیات مقاله

مراجع
ارجاع به مقاله
منصوری م. (1). بررسی بسامد نویسه های زبان فارسی و مناسبت جایگاه آنها بر صفحه کلید رایانه‌ها. زبانشناسی و گویش های خراسان, 4(7), 21. https://doi.org/10.22067/lj.v4i7.24963
نوع مقاله
علمی - پژ‍وهشی