##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

محمد رضا پهلوان نژاد مهناز شاهرودی

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی توصیفی و همزمانی ویژگی‌های آوایی مشترک موجود در گونه‌های زبانی رایج در 20 منطقه از شهرستان سرخس صورت گرفته است. از این تعداد، مناطقی که شامل فرآیند‌های آوایی مورد نظر هستند ذکر شده است. همچنین داده‌هایی که در بررسی استفاده شده اند شامل 100 صورت زبانی است. داده‌های مورد بررسی به صورت مصاحبه و ضبط صدا گردآوری شده است. گویشوران اکثراً مردان سالخورده، کشاورز یا دامدار، کاسب و کم سواد یا بیسواد بودند که تمام عمر خود را در روستاها گذرانده اند. فرایندهای واجی مشاهده شده در گونه‌های مورد بررسی بدین ترتیب است: 1- همگونی همخوانی و واکه ای و دگرگونی واکه ای؛ 2- افزایش واکه پایانی؛ 3- حذف همخوان پایانی؛ 4- تبدیل واکه /e/، /o/، / i/ در هجای اولیه به واکه /a/. از نتایج دیگر این تحقیق وجود سه واجگونه /s/، /ż/، /q/ است که به آنها اشاره شده است.

جزئیات مقاله

مراجع
ارجاع به مقاله
پهلوان نژاد م. ر., & شاهرودی م. (1). بررسی و توصیف ساخت آوایی در گویش علیمیرزایی سرخس. زبانشناسی و گویش های خراسان, 4(6), 15. https://doi.org/10.22067/lj.v4i6.20366
نوع مقاله
علمی - پژ‍وهشی