##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

رها زارعی فرد والی رضایی

چکیده

ساخت‌های سببی درنظام ذهنی بشر و در نتیجه درنظام زبانی همة زبان‌های دنیا، نقش بسیار اساسی دارد. در این تحقیق سعی شده است، پس از بررسی انواع ساخت‌های سببی از دیدگاه رده‌شناختی، با استفاده از انگاره ساختواژه- بنیاد و همچنین انگاره پیشنهادی سونگ، روی گروه اسمی سببی ‌ساز و سببی ‌پذیر ، تأکید بیشتری شود؛ همچنین بر اساس سلسله مراتب جانداری، نقشه معنایی برای گروه اسمی سببی ‌ساز ترسیم می شود. علاوه بر آن، در سلسله مراتب حالت، جایگاه گروه اسمی سببی ‌پذیر در ساخت‌های سببی ساختواژی بررسی می‌شود و میزان تصویرگونگی بین فاصله زبانی و فاصله مفهومی گروه اسمی سببی ‌ساز و گروه اسمی سببی ‌پذیر نیز مورد بررسی قرار می گیرد. این پژوهش نشان می‌دهد گروه اسمی سببی پذیر در ساخت‌های سببی ساختواژی در سلسله مراتب حالت همیشه جایگاه ثابتی ندارد و از جایگاه انعطاف پذیری برخوردار است. همچنین فاصله زبانی بین گروه اسمی سببی ساز و سببی پذیر در ساخت‌های سببی واژگانی معمولاً بیانگر فاصله مفهومی بین آنهاست و در نتیجه تصویرگونه است؛ با این حال در برخی ساخت‌های سببی نحوی این فاصله زبانی همواره تصویرگونه نیست.

جزئیات مقاله

مراجع
ارجاع به مقاله
زارعی فرد ر., & رضایی و. (2013). بررسی رده‌شناختی ساخت‌های سببی در زبان فارسی. زبانشناسی و گویش های خراسان, 3(4), 22. https://doi.org/10.22067/lj.v3i4.18452
نوع مقاله
علمی - پژ‍وهشی