##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

محمدرضا پیروز

چکیده

با ارائه نظریّه مهار ضمیر پنهان در زبان شناسی و معرّفی ضمیرمستتر به عنوان یکی از مقوله های تهی در نظریّه حاکمیّت و مرجع گزینی، بررسی ویژگی های این مقوله تهی در دستور کار زایشیان قرار گرفت. درخلال این بررسی ها، بخصوص در برنامه کمینگی پاره ای از ویژگی های تعبیری جدید برای ضمیر مستتر برشمرده شد و از طرفی تعدادی از ویژگی‌های سابق ارزش خود را از دست دادند. بدین گونه، در متون متأخّر تصویر متفاوتی از این مقوله تهی ارائه شده است. این کاوش به بازبینی و نقد این ویژگی ها بر اساس داده‌های زبان فارسی می پردازد تا فهرست بازبینی شده ای را از این ویژگی ها ارائه نماید.

جزئیات مقاله

مراجع
ارجاع به مقاله
پیروز م. (2012). بازنگری در ویژگی های تعبیری ضمیر مستتر. زبانشناسی و گویش های خراسان, 2(3), 36. https://doi.org/10.22067/lj.v2i3.15914
نوع مقاله
علمی - پژ‍وهشی