##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

محمدامین ناصح زهرا استادزاده ,

چکیده

این مقاله در حوزة جامعه شناسی زبان به بررسی رابطة قدرت/ همبستگی در گفتار پزشک و بیمار فارسی زبان می پردازد. ازاین رو متغیّر زبانی گونه های خطاب به عنوان یکی از نشانگرهای ابراز قدرت در کنار چهار متغیر اجتماعی جنسیت، طبقة اجتماعی، سن و تحصیلات مدّ نظر بوده . کاربرد متغیرها در هر گروه با بهره گیری از تحلیلهای آماری مورد بررسی دقیق قرار گرفته است. پس از تحلیل داده ها مشخص شد که در مجموع، عامل قدرت در گفتار پزشک با بیمار فارسی زبان مشهود است و چهار متغیر غیرزبانی مذکور نیز بر میزان کاربرد نشانگرهای قدرت مؤثر اند. این موضوع تا حد زیادی با مباحث حوزة اخلاق در پزشکی هم راستاست ونتایج حاصل می تواند بر بسیاری از مسائل این حوزه پرتو افکند.

جزئیات مقاله

مراجع
ارجاع به مقاله
ناصح م., & استادزاده ز. (2012). تحلیل زبانی ـ اجتماعی گفتمان پزشک و بیمار فارسی زبان. زبانشناسی و گویش های خراسان, 2(2), 14. https://doi.org/10.22067/lj.v2i2.15909
نوع مقاله
علمی - پژ‍وهشی