##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

جلیل الهl فاروقی هندوالان حسن مهرجوفرد , مرجان درّی ,

چکیده

تحقیق حاضر قصد دارد با توصیف گویش گیوی و مقایسةآن با زبان پهلوی- بویژه از جنبة فرآیند های واجی- این گویش را به دلیل اهمیّت تاریخی و فرهنگی اش معرفی نماید و نشان دهد که در گویش گیوی می توان واژه های بسیاری یافت که با وجود اینکه تحت تاثیر فرآیند های واجی قرار گرفته اند در مقایسه با گویش معیار از نظر تلفّظ و معنا نزدیک به زبان پهلوی هستند. فرآیند های واجی که در این تحقیق مدّ نظر بوده اند عبارتند از: حذف،افزایش، ابدال، ادغام و قلب. داده های اصلی این تحقیق، فهرستی از واژه هاست که به عنوان شاهد انتخاب شده اند. این تحقیق، بیانگر روابط عمیق تاریخی میان گویش گیوی و زبان پهلوی است

جزئیات مقاله

مراجع
ارجاع به مقاله
فاروقی هندوالان ج. ا., مهرجوفرد ح., & درّی م. (2012). توصیف گویش گیوی در مقایسه با زبان پهلوی. زبانشناسی و گویش های خراسان, 2(2), 17. https://doi.org/10.22067/lj.v2i2.15908
نوع مقاله
علمی - پژ‍وهشی