آ

 • آقا گل زاده، فردوس بررسی قانون مجاورت هجا در واژه های بسیط زبان فارسی [دوره 6، شماره 10، 1393، صفحه 25-49]

ا

 • استاجی، اعظم بررسی و تحلیل جملات بیان کننده درد در زبان فارسی با استفاده از مدل هلیدی [دوره 6، شماره 10، 1393، صفحه 145-166]

 • انوشه، مزدک ضمیر پوچ‌واژه‌ای پنهان: رویکردی کمینه‌گرا [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 29-53]

ب

 • بختیاری، آرمان بررسی ویژگیهای کهن ترین متن های فارسی به خط مانوی [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 99-125]

 • بدخشان، ابراهیم حالت نمایی در کردی سورانی (سنندجی و بانه ای ) [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 1-28]

پ

 • پهلوان نژاد، محمد رضا بررسی و تحلیل جملات بیان کننده درد در زبان فارسی با استفاده از مدل هلیدی [دوره 6، شماره 10، 1393، صفحه 145-166]

 • پیش قدم، رضا نگاهی به فعل "رفتن" در گویش مشهدی و زبان انگلیسی: شباهت ها و تفاوت ها [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 55-77]

ت

 • تیموری، مرضیه بررسی تبدیل واکۀ // به واکۀ [a] یا [o]در لهجۀ فردوس در چارچوب نظریۀ‌ بهینگی [دوره 6، شماره 10، 1393، صفحه 121-143]

ج

 • جم، بشیر بررسی تبدیل واکۀ // به واکۀ [a] یا [o]در لهجۀ فردوس در چارچوب نظریۀ‌ بهینگی [دوره 6، شماره 10، 1393، صفحه 121-143]

د

 • داوری اردکانی، نگار توصیفی فرازبانی از سرودهای ملّی کشورهای جهان و ارتباط آن با توسعه یافتگی [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 127-148]

 • دبیرمقدم، محمد روند رشد کاربرد ابزار انسجام دستوری در کودکان فارسی‌زبان [دوره 6، شماره 10، 1393، صفحه 1-23]

ر

 • رقیب دوست، شهلا کاربرد مشخصه‌های صرفی، نحوی و بافتی در فرایند رشد مفهومی کودک [دوره 6، شماره 10، 1393، صفحه 51-67]

 • رنجبر، رزیتا حالت نمایی در کردی سورانی (سنندجی و بانه ای ) [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 1-28]

 • روشن، بلقیس مقایسه ی دانش زبان انگلیسی دانش آموزان دو زبانه ی استان خوزستان و دانش آموزان یک زبانه ی استان فارس در مقطع چهارم متوسطه: رویکردی شناختی [دوره 6، شماره 10، 1393، صفحه 69-96]

 • روشن، بلقیس اطلس گویشی و گویش سنجی کرانۀ جنوب شرقی دریای مازندران به روش بسامد واکه [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 79-98]

ز

 • زندی، بهمن مقایسه ی دانش زبان انگلیسی دانش آموزان دو زبانه ی استان خوزستان و دانش آموزان یک زبانه ی استان فارس در مقطع چهارم متوسطه: رویکردی شناختی [دوره 6، شماره 10، 1393، صفحه 69-96]

س

 • سنجابی، اعظم توصیفی فرازبانی از سرودهای ملّی کشورهای جهان و ارتباط آن با توسعه یافتگی [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 127-148]

ش

 • شریفی، شهلا بررسی و تحلیل جملات بیان کننده درد در زبان فارسی با استفاده از مدل هلیدی [دوره 6، شماره 10، 1393، صفحه 145-166]

 • شریفی، شهلا نگاهی به فعل "رفتن" در گویش مشهدی و زبان انگلیسی: شباهت ها و تفاوت ها [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 55-77]

ص

 • صحراگرد، رحمان مقایسه ی دانش زبان انگلیسی دانش آموزان دو زبانه ی استان خوزستان و دانش آموزان یک زبانه ی استان فارس در مقطع چهارم متوسطه: رویکردی شناختی [دوره 6، شماره 10، 1393، صفحه 69-96]

ط

 • طاهری قلعه نو، الهه کاربرد مشخصه‌های صرفی، نحوی و بافتی در فرایند رشد مفهومی کودک [دوره 6، شماره 10، 1393، صفحه 51-67]

ع

 • عطاران، آتنا نگاهی به فعل "رفتن" در گویش مشهدی و زبان انگلیسی: شباهت ها و تفاوت ها [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 55-77]

ف

 • فیاضی، علی مقایسه ی دانش زبان انگلیسی دانش آموزان دو زبانه ی استان خوزستان و دانش آموزان یک زبانه ی استان فارس در مقطع چهارم متوسطه: رویکردی شناختی [دوره 6، شماره 10، 1393، صفحه 69-96]

ک

م

 • محرابی ساری، ایران روند رشد کاربرد ابزار انسجام دستوری در کودکان فارسی‌زبان [دوره 6، شماره 10، 1393، صفحه 1-23]

 • محمدیان، امیر بررسی و تحلیل جملات بیان کننده درد در زبان فارسی با استفاده از مدل هلیدی [دوره 6، شماره 10، 1393، صفحه 145-166]

 • مطلبی، محمد بررسی زبان شناختی گویش محمدی جبالبارز کرمان [دوره 6، شماره 10، 1393، صفحه 97-120]

 • ملایی پاشایی، سیف‌اله اطلس گویشی و گویش سنجی کرانۀ جنوب شرقی دریای مازندران به روش بسامد واکه [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 79-98]

 • موسوی میانگاه، طیبه اطلس گویشی و گویش سنجی کرانۀ جنوب شرقی دریای مازندران به روش بسامد واکه [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 79-98]

ن

 • نجفیان، آرزو اطلس گویشی و گویش سنجی کرانۀ جنوب شرقی دریای مازندران به روش بسامد واکه [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 79-98]

 • نویدی باغی، سکینه بررسی قانون مجاورت هجا در واژه های بسیط زبان فارسی [دوره 6، شماره 10، 1393، صفحه 25-49]

ه

 • هاشمی زاده، فاطمه بررسی ویژگیهای کهن ترین متن های فارسی به خط مانوی [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 99-125]