ا

 • اختیاری، زهرا توصیف مصدر /æh/ در گویش خانیک و مقایسه با چند گویش دیگر [دوره 4، شماره 6، 1391]

 • استاجی، اعظم انگارۀ هندسۀ مشخصّه های واجی در زبان فارسی [دوره 4، شماره 7، 1392]

 • الیاسی، محمود بررسی پاره ای از مشکلات زبانی دانش آموزان دوزبانه کردی زبان ـ فارسی زبان شهرایلام و ارائه برخی رویکردهای اصلاحی [دوره 4، شماره 7، 1392]

ب

 • بلوچ، لیلا ترجیح دانشجویان ایرانی نسبت به کاربرد خوش‌گویی در زبان فارسی با استفاده از روش دلفی با در نظر گرفتن متغیرهای زیستی، اجتماعی- فرهنگی و تحصیلی [دوره 4، شماره 6، 1391]

پ

ح

 • حسینی معصوم، سید محمد بررسی و توصیف طنین معنایی و معنی ضمنی واژه در نظام معنایی واژگان و همنشینی ها در زبان فارسی [دوره 4، شماره 7، 1392]

د

 • دخت مشهور، پروین بررسی و تحلیل انواع زمان در دفتر اول، دوم و سوم مثنوی مولوی با رویکرد سبک‌شناسی رایانشی ـ پیکره ای [دوره 4، شماره 6، 1391]

 • دهقان، مرضیه نمایه مقالات زبانشناسی چاپ شده در دوره چهل ساله انتتشار مجله علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد [دوره 4، شماره 7، 1392]

ر

 • رزمجو، سید آیت‌اله ترجیح دانشجویان ایرانی نسبت به کاربرد خوش‌گویی در زبان فارسی با استفاده از روش دلفی با در نظر گرفتن متغیرهای زیستی، اجتماعی- فرهنگی و تحصیلی [دوره 4، شماره 6، 1391]

 • رضایی، والی بررسی نحوی و معنایی فعل های ایستا در زبان فارسی [دوره 4، شماره 7، 1392]

ش

 • شاهرودی، مهناز بررسی و توصیف ساخت آوایی در گویش علیمیرزایی سرخس [دوره 4، شماره 6، 1391]

 • شریفی، شهلا ‌‌‌‌‌تقسیم‌بندی جدید انواع باهم‌آیی واژگانی با در نظر گرفتن ویژگی های فرا‌متنی در شکل‌گیری انواع باهم‌آیی [دوره 4، شماره 7، 1392]

ص

 • صادقی، هاشم نمونه واژه های فارسی دری باقی مانده در گویش های جنوب خراسان درج شده در فرهنگ السامی فی الاسامی [دوره 4، شماره 6، 1391]

ع

 • علی‌نژاد، بتول وند‌افزایی در زبان فارسی: وندبنیاد یا پایه‌بنیاد؟ [دوره 4، شماره 6، 1391]

ف

 • فاطمی، سید حسین نمونه واژه های فارسی دری باقی مانده در گویش های جنوب خراسان درج شده در فرهنگ السامی فی الاسامی [دوره 4، شماره 6، 1391]

 • فقیری، غلام محمد بررسی و تحلیل انواع زمان در دفتر اول، دوم و سوم مثنوی مولوی با رویکرد سبک‌شناسی رایانشی ـ پیکره ای [دوره 4، شماره 6، 1391]

ک

 • کریمی پور، امیر بررسی پاره ای از مشکلات زبانی دانش آموزان دوزبانه کردی زبان ـ فارسی زبان شهرایلام و ارائه برخی رویکردهای اصلاحی [دوره 4، شماره 7، 1392]

م

 • منصوری، مهرزاد بررسی بسامد نویسه های زبان فارسی و مناسبت جایگاه آنها بر صفحه کلید رایانه‌ها [دوره 4، شماره 7، 1392]

 • میرسعیدی، عاطفه‌سادات وند‌افزایی در زبان فارسی: وندبنیاد یا پایه‌بنیاد؟ [دوره 4، شماره 6، 1391]

ن

 • نامور فرگی، مجتبی ‌‌‌‌‌تقسیم‌بندی جدید انواع باهم‌آیی واژگانی با در نظر گرفتن ویژگی های فرا‌متنی در شکل‌گیری انواع باهم‌آیی [دوره 4، شماره 7، 1392]

 • نوربخش بیدختی، سهیلا انگارۀ هندسۀ مشخصّه های واجی در زبان فارسی [دوره 4، شماره 7، 1392]