• نام : دکتر مهدی مشکوه الدینی
  • آدرس پستی : : مشهد، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد ، دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، کد پستی 9177948883 دفتر مجله زبانشناسی و گویشهای خراسان
  • بخش یا واحد: سردبیر
  • دانشگاه : دانشگاه فردوسی مشهد
  • تلفن 051-38806723
  • فاکس 05138794144
  • نام : مرضیه دهقان
  • تلفن 05138806723