کارکرد مهار‌سازه‌ای در فراگیری زبان اوّل در کودکان فارسی زبان

علی درزی؛ سارا شریف پور

دوره 2، شماره 3 ، مهر 1389

چکیده
  مقالة حاضر در چارچوب نظریه اصل‌ها و عامل‌های تفاوتی، به بررسی مفهوم انتزاعی مهار‌سازه‌ای از طریق اصل اول نظریة مرجع‌گزینی در فراگیری زبان کودک پرداخته و تلاشی است برای توصیف بخشی از توانش زبانی و دستور ذهنی انسان، که بنا به ادعای چامسکی، دانشی ذاتی و زیستی می‌باشد. این پژوهش بر روی نمونه‌ای شامل40 کودک در محدوده سنی 3 سال و 6 ماه ...  بیشتر