تحلیل گفتمان
واکاوی بازنمود نظام نوبت‌گیری سخن در گفتگوهای مجموعه درسنامۀ پرفا

محمد باقر میرزایی حصاریان؛ شیوا احمدی

دوره 14، شماره 4 ، اسفند 1401

چکیده
  گفتگوکاوی یکی از حوزه‌های مهم در زبان‌شناسی است که به بررسی گفتگوهای واقعی می‌پردازد و آن‌ها را از جهات مختلف مورد بررسی قرار می‌دهد؛ یکی از مباحث مهم در گفتگوکاوی نوبت‌گیری است که تعیین می‌کند، چه کسی چه وقت با چه نشانه-های زبانی و غیرزبانی برای واگذاری یا دریافت نوبت اقدام ‌کند. هدف پژوهش حاضر واکاوی بازنمود نظام نوبت‌گیری ...  بیشتر