مقایسه به کارگیری عبارات احتیاط آمیز در بیماران اسکیزوفرن و افراد سالم

سینا شفیعیان؛ علی ایزانلو؛ سید امیر امین یزدی

دوره 12، شماره 1 ، تیر 1399، ، صفحه 85-109

چکیده
          این پژوهش به مقایسه استفاده از عبارات احتیاط­ آمیز در روایت بیماران اسکیزوفرن و افراد سالم می­پردازد. جهت استخراج روایت شرکت کنندگان از فیلم کوتاه شش دقیقه­ای گلابی استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از دو شیوه توصیفی و استنباطی بر روی 7 مورد عبارات احتیاط­آمیز؛ شامل افعال وجهی معرفتی ممکن، ...  بیشتر