بررسی عملکرد حافظه شنوایی کلامی و یادگیری در زنان و مردان فارسی‌زبان با استفاده از آزمون یادگیری شنوایی کلامی رِی (RAVLT)

الناز اقبالی؛ شهلا شریفی

دوره 11، شماره 2 ، دی 1398، ، صفحه 55-84

چکیده
  حافظه شنوایی، اساس رشد مهارت‌های زبانی است. هدف از پژوهش حاضر بررسی عملکرد حافظه شنوایی کلامی در زنان و مردان 25 تا 30 سال و دارای تحصیلات با استفاده از نسخه فارسی آزمون یادگیری شنوایی کلامی ری است. مطالعه توصیفی و مقطعی حاضر بر روی 60 فرد سالم (30 مرد و 30 زن) در محدوده سنی 25 تا 30 سال انجام شد و جنبه‌های مختلف حافظه از جمله یادآوری فوری، یادآوری ...  بیشتر