بومی‌سازی و اجرای مقدماتی آزمون نظارت بر درک متن نوشتاری بیکر و اندرسون (1982): شواهدی از دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه گیلان

سارانا قوامی لاهیج؛ مریم دانای طوس؛ عبدالرضا تحریری؛ علی ربیع

دوره 10، شماره 19 ، دی 1397، ، صفحه 153-175

چکیده
  نظارت بر درک، یکی از راهبردهای فراشناختی درک متن نوشتاری است که برای بررسی وضعیت فهمِ اطلاعات متن به‌کار می­رود، امّا هنوز ابزاری برای سنجش آن در داخل کشور وجود ندارد. هدف این پژوهش پاسخگویی به سه سؤال دربارۀ ویژگی‌های ابزارهای سنجش نظارت بر درک، کاربست آنها در انتخاب ابزار مناسب سنجش نظارت بر درک و بررسیِ روایی و پایایی ابزار ...  بیشتر