انگیزش‌های معناساز معانی مختلف نان

علی عبداللهی نژاد؛ علی ایزانلو؛ اعظم استاجی

دوره 9، شماره 17 ، تیر 1397، ، صفحه 153-174

چکیده
  در پژوهش‌های معناشناختی با موضوع چندمعنایی، اغلب به ارائه انواع معانی مختلف یک واژه بسنده می‌شود. این پژوهش با محور قرار دادن سؤال اصلی حوزه چندمعنایی از دیدگاه فالکوم، مبنی بر یافتن پاسخ به این سؤال که چگونه معانی مختلفِ یک چندمعنا، ساخته می‌شود، به این نتیجه می‌رسد که چندمعنایی بر پایه دانش غیرزبان‌شناختیِ (فیزیکی و غیزفیزیکی) ...  بیشتر