بررسی جنبه‌های کاربرد شناختی اشارات زمانی در زبان فارسی

محمّد عموزاده مهدیرجی؛ فاطمه بهرامی

دوره 2، شماره 2 ، مهر 1389

چکیده
  اشاره در زبان، از مقولاتی است که می تواند ازدیدگاه کاربردشناسی مورد تحلیل قرار گیرد.از این رو تحلیل جنبه‌های کاربرد شناختی اشارات زمانی در زبان فارسی و چگونگی به کارگیری این جنبه‌ها توسط سخنگویان فارسی زبان از اهداف نوشته حاضراست. بسیاری از اطّلاعاتی که در گفتار مردم منتقل می‌شود جنبة کاربرد شناختی دارد و به بافت موقعّیتی و اجتماعی ...  بیشتر