بررسی در زمانی ابعاد معنایی «گرفتن» از منظر تحلیل مؤلفه ‏ای و معنی‏ شناسی شناختی: اثبات چندمعنایی از طریق بازنمود طرح ‏واره‏ های تصوری

سپیده عبدالکریمی؛ احسان چنگیزی

دوره 9، شماره 17 ، تیر 1397، ، صفحه 21-47

چکیده
  پژوهش حاضر یک بررسی ای معنی شناختی است که در آن، رفتار معنایی فعل «گرفتن» با استفاده از داده های تاریخی زبان فارسی از دوران باستان تا دوران معاصر بررسی و تحلیل شده است. هدف از چنین پژوهشی را می‏توان پاسخگویی به چهار پرسش دانست که عبارتند از 1- آیا مستندات موجود، چندمعنی بودن «گرفتن» را تأیید می‏کنند؟ 2- کدام مؤلفة معنایی میان معانی ...  بیشتر