رویدادهای حرکتی و راهبردهای ترجمه‌ مسیر حرکت: مورد پژوهشی کتاب «هابیت»

آزیتا افراشی؛ طاهره همتی

دوره 7، شماره 13 ، مهر 1394، ، صفحه 109-134

چکیده
  زبان‌های فعل‌بنیاد و تابع‌بنیاد در بازنمایی مسیر حرکت در فرآیند ترجمه از زبان مبدأ به زبان مقصد تفاوت‌های چشمگیری را نشان می‌دهند (اسلوبین 1996الف؛ نقل شده در ایبارکس سانتینونو، 2003: 153). در فرآیند ترجمه، مترجم می‌بایست ویژگی‌های زبان مبدأ را با ویژگی‌ها، امکانات و محدودیت‌های زبان مقصد هم‌سو سازد. بدین ترتیب در فرآیند ترجمه ...  بیشتر