نشانه- معناشناسی نور در شعر سهراب سپهری

ابراهیم کنعانی

دوره 10، شماره 18 ، مرداد 1397، ، صفحه 1-20

چکیده
  در پژوهشِ حاضر کارکرد نور در شعر سهراب سپهری بر اساس دیدگاه نشانه- معناشناختی، بررسی و تحلیل شده است. هدف اصلی از پژوهشِ پیش رو، بررسی وضعیت گفتمانی و تحولی نور در شعر سپهری با تکیه بر چهار دیوان شعر او با عنوان­های «شرق اندوه»، «مسافر»، «صدای پای آب» و «حجم سبز» می­باشد. پرسش­های اصلی پژوهشِ پیشِ رو این است ...  بیشتر