رویکرد شناخت‌گرایی به مکان در لایۀ جهان متن کرسی اثر شیرکو بیکس: تحلیلی بر پایۀ انگارۀ جهان‌های متن

مسعود دهقان؛ بهمن حیدری؛ عامر قیطوری

دوره 14، شماره 4 ، اسفند 1401

چکیده
  پژوهش حاضر نه تنها ارائۀ اولین مطالعۀ کامل دربارۀ یک شاعر کُردزبان با استفاده از نظریۀ جهان‌های متن است، بلکه نخستین ارائه از نحوۀ شکل‌گیری مکان جهان متن کرسی اثر شیرکو بیکس بر پایۀ نظریۀ جهان‌های متن است که به روش توصیفی-‌تحلیلی و با هدف دست‌یابی به مکان جهان متن کرسی انجام شده است. داده‌ها به روش کتابخانه‌ای و از متن کرسی اثر ...  بیشتر

بازنمایی شناختی رویداد حرکت در کردی کلهری

مسعود دهقان

دوره 11، شماره 2 ، دی 1398، ، صفحه 281-307

چکیده
  حرکت به مثابۀ رویداد و طرح‌­واره‌­ای ذهنی است که آدمی از بدو تولد آن را تجربه می‌­کند و مفهومی همگانی دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی رویداد حرکت در کردی (گویش کلهری) بر اساس انگارۀ الگوهای واژگان‌­شدگی تالمی (1985؛2000ب) انجام گرفته است تا نشان دهد که این انگاره، رویداد حرکت را در کردی کلهری چگونه بازنمایی می‌­نماید. نگارنده در ...  بیشتر