تحلیل صوری و معنایی فرایند تکرار کامل در زبان فارسی

محمد دبیرمقدم؛ سیما ملکی

دوره 8، شماره 14 ، آذر 1395، ، صفحه 1-23

چکیده
  تکرار پدیده ای زبانی است که در دو نوع کامل و ناقص از سوی زبان شناسان بررسی شده است. این پژوهش، به تحلیل صوری و معنایی فرایند تکرار کامل در زبان فارسی می‌پردازد. در این راستا، از دیدگاه های مطرح در این فرایند به ویژه اینکلاس و زول (2005) و ریگر (1998) بهره برده ام. تکرار کامل، از حیث صوری، به دو نوع ناافزوده و افزوده (میانی و پایانی) دسته بندی ...  بیشتر