دستور نقش و ارجاع و دستوری شدگی- شواهدی از معین شدگی در فارسی

فرهاد معزی پور

دوره 12، شماره 1 ، تیر 1399، ، صفحه 137-188

چکیده
  دستوری‌شدگی فرایندی است که منجر به شکل‌گیری واحدهای دستوری از منابع واژگانی می‌شود یا به‌موجب آن واحدهای دستوری در یک زبان، دستوری‌تر می‌شوند. یافتن مصادیق دستوری‌شده در زبان فارسی پیشتر موضوع پژوهش‌های زبان‌شناختی متعددی بوده است، اما آنچه که در این پژوهش مورد بررسی قرار می‌گیرد پاسخ به این پرسش است که چگونه می‌توان از قابلیت‌های ...  بیشتر

بازتحلیلی نقشگرا از دوگان‌سازی واژبستی مفعول در فارسی

فرهاد معزی پور

دوره 11، شماره 1 ، شهریور 1398، ، صفحه 227-259

چکیده
    در زبان فارسی به حضور همزمان مفعول رایی و یک واژه‌بست دوگان‌سازی واژه‌بستی اطلاق‌‌می‌شود. در این مقاله نشان‌خواهیم‌داد که ارائۀ یک تحلیل دستوری صحیح از این فرایند منوط است به تمایزی که میان مرز بند و جمله قائل می‌شویم. هم‌نمایگی مفعول رایی و واژه‌بست ضمیری در حوزۀ بند، ذیل عنوان دوگان‌سازی قرار می‌گیرد؛ در‌حالی ‌که اگر ...  بیشتر