توجیه تقابل های استعاریِ حوزۀ مفهومی «مرگ» در قالب نظریۀ تصویرگونگی

آزاده شریفی مقدم

دوره 11، شماره 1 ، شهریور 1398، ، صفحه 285-311

چکیده
  مفهومی­شدگی حوزۀ معنایی مرگ به دلیل پیچیدگی و ناشناختگی از طریق ساختارهای استعاری به­طرق مختلف و گاه حتی متقابل صورت­می­گیرد. هدف اصلی این مقاله بررسی نگاشت­های مفهومی مرگ با حوزه­های مبدأ متقابل و توجیه آن درقالب نظریۀ تصویرگونگی است. پیکرۀ مورد بررسی با درنظر گرفتن آثار ادبی زبان فارسی از عواملی چون بازۀ زمانی، جنسیّت، ...  بیشتر