بررسی ویژگیهای کهن ترین متن های فارسی به خط مانوی

فاطمه هاشمی زاده؛ آرمان بختیاری

دوره 6، شماره 11 ، تیر 1394، ، صفحه 99-125

چکیده
  در نیمه نخست قرن چهارم هجری، مانویان خط دینی خویش را برای نوشتن آثارخود به زبان فارسی به کار بردند. این متن ها بخشی از دست نوشته هایی است که در تورفان یافت-شده و هم اکنون در فرهنگستان علوم برلین- براندنبورگ نگهداری می شود. به عبارت دیگر این متن ها را باید از جمله کهن ترین آثار زبان فارسی به شمار آورد که به زبانی نوشته شده اند که آن را می‌توان ...  بیشتر