روند رشد کاربرد ابزار انسجام دستوری در کودکان فارسی‌زبان

ایران محرابی ساری؛ محمد دبیرمقدم

دوره 6، شماره 10 ، تیر 1393، ، صفحه 1-23

چکیده
  پژوهش حاضر در چارچوب نظریه انسجام هلیدی و حسن (1976)، توانایی سازماندهی روایی کودکان فارسی زبان را با به کارگیری روش تجربی- میدانی مورد بررسی و مقایسه قرار داده است. به این منظور، پانزده کودک، هشت پسر و هفت دختر چهار تا هفت سال در یک مهدکودک در غرب تهران انتخاب و گزینش شدند. سپس به منظور بررسی عملکرد این کودکان در سازماندهی گفتمان ازطریق ...  بیشتر