بررسیِ تأثیر پوششِ صورت بر ویژگی‌های آکوستیکی سایشی‌های بی‌واک زبان فارسی: پژوهشی در چارچوب آواشناسی قضایی

هما اسدی؛ نینا حسینی کیونانی؛ ماندانا نوربخش

دوره 7، شماره 13 ، مهر 1394، ، صفحه 135-148

چکیده
  پژوهش حاضر در چارچوب آواشناسی قضایی به بررسی تأثیر پوشش های مربوط به صورت بر ویژگی‌های آکوستیکی سایشی‌های بی‌واک //f, s, ʃ در زبان فارسی می پردازد. این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که آیا پوشش های مربوط به صورت بر ویژگی های آکوستیکی سایشی های بی‌واک //f, s, ʃ تأثیر می‌گذارد؟ به این منظور، صدای پنج گویشور زن فارسی‌زبان در محیط ...  بیشتر