توصیفی فرازبانی از سرودهای ملّی کشورهای جهان و ارتباط آن با توسعه یافتگی

اعظم سنجابی؛ نگار داوری اردکانی

دوره 6، شماره 11 ، تیر 1394، ، صفحه 127-148

چکیده
  چکیده سرودهای ملّی به عنوان متونی برساخته و نمادین از رویکردها و کانون های توجّه کشورها همواره از منظرهای مختلف قابل تأمل و بررسی هستند. این پژوهش برآن است تا به سرود ملّی در چارچوب الگوی لاکلاو و موفه، رویکرد وندایک و برخی ابزارهای زبان-شناختی بپردازد و می کوشد به پرسش های زیر پاسخ دهد: دال های مرکزی سرودهای ملّی کشورها کدامند؟ چه ...  بیشتر