مستندسازی و بررسی گویشهای ایرانی به عنوان میراث فرهنگی

بهروز محمودی بختیاری

دوره 2، شماره 2 ، مهر 1389

چکیده
  در این روزها، حفظ و صیانت میراث فرهنگی به عنوان بخشی مهم از هویّت ملّی، مورد توّجه مردم و مقامات کشور قرار گرفته است. با این وجود ، به نظر نمی‌رسد چنین همّتی تاکنون صرف میراث فرهنگی «معنوی» ایران شده باشد. نظر به این‌که سرعت نابودی گویشها بسیار بالاتر از سرعت نابودی دیگر میراث‌ معنوی است و مرگ آنها بر بسیاری از عقاید و رسوم و باورها ...  بیشتر