بررسی زبان شناختی گویش محمدی جبالبارز کرمان

محمد مطلبی؛ سارا کردستانی

دوره 6، شماره 10 ، تیر 1393، ، صفحه 97-120

چکیده
  جبالبارز جنوبی، از توابع شهرستان عنبرآباد کرمان، علی رغم وسعت و جمعیت کم، از تنوع گویشی فوق العاده ای برخوردار است. یکی از گویش‌های رایج در این منطقه، گویش«محمّدی» است که گویش طایفه ای به همین نام است. بین محمدی و گویش رودباری که گویش عمدة شهرستان های جنوبی کرمان است شباهت های بسیاری وجود دارد معهذا تفاوت های چشمگیری هم به ویژه تفاوت ...  بیشتر