انگارۀ هندسۀ مشخصّه های واجی در زبان فارسی

اعظم استاجی؛ سهیلا نوربخش بیدختی

دوره 4، شماره 7 ، شهریور 1392

چکیده
  هندسه مشخصه ها مبحثی در واج شناسی می باشد که مشخصه های توصیف کننده آواها را عناصری بدون ساختار و درهم ریخته نمی داند، بلکه برای آنها ساختار هندسی مشخصی قائل است که در آن، مشخصه ها به گونه ای منظم و سلسله مراتبی درون ساختار واج قرار گرفته اند. تاکنون انگاره های مختلفی در چارچوب هندسه مشخصه ها ارائه گردیده که هر کدام بر شواهدی در زبان ...  بیشتر