نحو
نمود واژگانی در افعال مرکب مشتق از اسم در زبان فارسی

حسن برزگر؛ مهین ناز میردهقان فراشاه؛ غلامحسین کریمی دوستان

دوره 13، شماره 2 ، اسفند 1400، ، صفحه 167-194

چکیده
  بررسی نمود واژگانی در افعال مرکب زبان فارسی یکی از موضوعات بحث‌برانگیز در سال‌های اخیر بوده است. در مطالعات این حوزه دو دیدگاه عمده به چشم می‌خورد: در برخی از آثار، «عنصر پیش‌فعل»، اعم از اسم، صفت، و گروه حرف اضافه‌ای عامل تعیین‌کننده‌ی کرانمندی فعل مرکب قلمداد شده، و در برخی دیگر، از نقش «فعل سبک» سخن به میان آمده است. ...  بیشتر

ماهیت نمود واژگانی فعل و رابطۀ آن با تکواژ ستاک‌ساز غیر‌معلوم - rā در کردی سورانی

فاطمه دانش پژوه؛ غلامحسین کریمی دوستان؛ زینب محمد ابراهیمی؛ بلقیس روشن

دوره 5، شماره 8 ، اردیبهشت 1392، ، صفحه 53-80

چکیده
  پژوهش حاضر با استناد به آرای وندلر (1957، 1967) و کرافت (2010)، ماهیت نمود واژگانی فعل و رابطۀ آن را با تکواژ ستاک‌ساز غیرمعلوم -rā/rē در کردی سورانی مورد مطالعه قرار می‌دهد. در این مقاله، که پژوهشی توصیفی-تحلیلی است، نشان داده می‌شود برخی از افعال با وجود ویژگی مشترک نمودی، رفتارهای متفاوتی نسبت به تکواژ -rē/rā از خود نشان می‌دهند؛ زیرا ساخت ...  بیشتر