بهترین عنوان برای قصیده‌ای از رودکی از منظر گفتمان‌شناسی

محسن مبارکی

دوره 8، شماره 14 ، آذر 1395، ، صفحه 163-181

چکیده
  در حالی که معنی‏ شناسی بدون در نظرگرفتن بافت محیطی جملات را تفسیر می کند، کاربردشناسی در ارتباط تنگاتنگ با تحلیلِ گفتمان بوده و پاره گفتارها را در بافت محیطی و اجتماعی در نظر می گیرد و سپس آنها را تفسیر می کند. برای یکی از قصیده ‏های رودکی در کتاب های مختلف عناوین متفاوتی چون "حسرت جوانی"، "پیری"، "کنون زمانه دگر گشت" و "دلم نشاط و طرب ...  بیشتر