چگونگی نمود رابطة قدرت در قالب شیوة بیان در برخی از نامه های مولانا

شهلا شریفی؛ سیده مریم فضائلی

دوره 2، شماره 3 ، مهر 1389

چکیده
  این مقاله درصدد آن است تا با روشی توصیفی- تحلیلی در چارچوب تحلیل گفتمان انتقادی به بررسی نمود زبانیِ قدرت در نامه های مولانا از طریق متغیّرِ شیوة بیان که بر دو نوع بیان مستقیم و بیان غیرمستقیم است، بپردازد. برای بررسی این متغیر زبانی در چهل نامه، نخستنامه ها به دو ردة اصلیِ غیرخویشاوندان و خویشاوندان رده بندی شد. سپس هریک از این رده ...  بیشتر