کاربرد مشخصه‌های صرفی، نحوی و بافتی در فرایند رشد مفهومی کودک

شهلا رقیب دوست؛ الهه طاهری قلعه نو

دوره 6، شماره 10 ، تیر 1393، ، صفحه 51-67

چکیده
  مطالعات مربوط به زبان‌آموزی کودک نشان ‌می‌دهد که طی فرایند رشد واژگانی، مهارت استنباط مفهوم «جنس» از اهمیت بسیاری برخوردار است، زیرا نقش اساسی در شکل‌گیری توانایی‌هایی مانند تعمیم و مقوله‌سازی مفاهیم ایفا‌می‌کند.هدف این پژوهش، بررسی میزان درک و تولید اسم ‌جنس و نیز ارزیابی و مقایسه الگوی رشدی آن در دو گروه سنی کودکان فارسی‌زبان ...  بیشتر

بررسی درک اسم های ساده و مرکب در بیماران زبان پریش فارسی زبان

شهلا رقیب دوست؛ موسی غنچه پور

دوره 2، شماره 3 ، مهر 1389

چکیده
  این پژوهش به منظور مطالعة اختلالات بیماران زبان پریش، در درک اسم های ساده و مرکب فعلی و غیرفعلی و مشخص کردن رویکرد مورد استفاده آنها در درک این اسم ها و نیز شناخت مقوله هایی که براثر زبان پریشی بیشتر در معرض اختلال قرار می گیرند، صورت گرفته است. پژوهش از نوع مورد ـ شاهد است و آزمودنی‌های آن، سه بیمار زبان پریش بروکا و ترانس کرتیکال فارسی ...  بیشتر